Договір оферти

Royal Thai SPA - зміни в роботі салону!

ДОГОВІР

публічної оферти про надання послуг

Фізична особа підприємець Грядченко Н.О.

в особі Грядченко Надії Олексіївни, яка діє на підставі Статуту з однієї сторони, цим документом пропонує необмеженому колу фізичних осіб, надалі – Клієнт або Замовник, з іншої Сторони (надалі разом – Сторони) – акцептувати цю Публічну оферту (укласти договір про надання послуг з догляду за тілом та обличчам, масажних послуг та інших спа-процедур). Оферта є публічною і, згідно ст. ст. 633, 641 ЦК України, її умови однакові для всіх Клієнтів або Замовників. Беззастережне прийняття всіх умов даної Публічної оферти без будь-яких винятків і/або обмежень вважається акцептом даної Публічної оферти (далі Договору) Виконавцем і Замовником, а сам Договір автоматично вважається укладеним.

Розділ 1.
Терміни

1.1. Публічна оферта – пропозиція Виконавця (викладена на веб-сайті Виконавця), адресована необмеженому колу фізичних осіб відповідно до статті 641 Цивільного кодексу України укласти Договір про надання послуг на визначених умовах Договору
1.2. Договір – правочин, складений у формі договору приєднання відповідно до ст. 634 Цивільного кодексу України про надання послуг, умови якого встановлені Виконавцем, і який може бути укладено лише шляхом приєднання Замовника до запропонованого Договору в цілому.
1.3. Cайт Виконавця – веб-сторінка в мережі Інтернет, за адресою https://royalthaispa.com.ua/, яка є основним джерелом інформування Замовника і/або може бути використаний Замовником для замовлення послуг Виконавця.
1.4. Замовник – дієздатна фізична особа, яка Акцептувала Публічну оферту Виконавця, викладену у цьому Договорі.
1.5. Користувач – фізична особа, установила (завантажила) та зареєстрована на сервері Виконавця за кодом-підтвердженням, який автоматично направляється у вигляді СМС повідомлення на зазначений Замовником номер телефону.
1.6. Акцепт – повне, безумовне та беззастережне прийняття Замовником умов визначених Офертою без будь-яких виключень, обмежень та застережень згідно із частиною 2 статті 642 Цивільного кодексу України. Акцепт може бути здійснений одним з наступних способів:
- заповненням, підписанням та передачею Замовником Виконавцю письмового Акцепту, зразок якого знаходиться на сайті Виконавця;
- перерахуванням грошових коштів на банківський рахунок Виконавця в якості оплати або часткової оплати за відповідні послуги Виконавця;
- розміщенням Замовником Замовлення на послуги Виконавця за допомогою сайту Виконавця і/або за допомогою мобільного додатку Виконавця.
1.7. Замовник повинен ознайомитись з умовами Публічної оферти та підтвердити свою згоду з її умовами при отриманні будь-яких послуг Виконавця, а також при замовленні будь-яких послуг через Сайт Виконавця .
1.8. Авторизований доступ – доступ до послуг Виконавця за умови успішного засвідчення правомірності дистанційного звернення користувача до серверу Виконавця, що здійснюється за допомогою автоматично згенерованого сервером Виконавця коду-підтвердження.

1.9. Облікові дані – дані Користувача (Замовника), які використовуються для його ідентифікації та надання авторизованого доступ до послуг.
1.10. Персональні дані – відомості чи сукупність відомостей про фізичну особу, яка ідентифікована або може бути конкретно ідентифікована.
1.11. Згода суб’єкта персональних даних – добровільне волевиявлення фізичної особи, яка надає дозвіл на обробку її персональних даних відповідно до мети обробки.
1.12. Обробка персональних даних – будь-яка дія або сукупність дій, таких як збирання, реєстрація, накопичення, зберігання, адаптування, зміна, поновлення, використання і поширення (розповсюдження, реалізація, передача), знеособлення, знищення персональних даних, у тому числі з використанням інформаційних (автоматизованих) систем.
1.13. Правила надання відповідних Послуг – умови надання Послуг, які обираються Замовником в рамках цього Договору, є його невід’ємною частиною та є єдиним джерелом врегулювання всіх відносин між Замовником та Виконавцем, що виникають в процесі надання Послуг.
Всі рекламні, презентаційні та інші матеріали, що створені та існують з метою інформування про послуги Виконавця, носять лише інформаційно-довідковий характер і не є джерелом врегулювання всіх умов надання Послуг.
1.14. Подарунковий Сертифікат – це документ, що підтверджує платіж у вигляді передоплати запланованих до придбання та отримання послуг в зазначених у ньому магазинах на суму, що еквівалентна номіналу сертифіката.
1.15. Депозит – внесення Замовником на користь Виконавця певної суми грошових коштів (Депозит) за користування на умовах передплати послугами Спа-салонів “Royal Thai Spa” з використанням знижок на послуги Виконавця (певний відсоток від звичайної ціни) протягом строку, зазначеного в договорі, в межах суми Депозиту.

Розділ 2.
Загальні умови

2.1. Цей Договір укладається між Замовником і Виконавцем у формі договору приєднання відповідно до ст. 634 Цивільного кодексу України та діє до виконання Сторонами своїх обов’язків.
2.2. Публікація (розміщення) тексту Договору на сайті Виконавця є офіційною пропозицією (Публічною Офертою) Виконавця, що адресована невизначеному колу осіб відповідно до статті 641 Цивільного кодексу України укласти з ним договір про надання послуг на умовах договору приєднання.
2.3. У випадку прийняття умов даної Оферти, Замовник погоджується з усіма умовами цього Договору і підтверджує, що йому зрозумілі всі його положення.
2.4. Ця Оферта є відкритим і загальнодоступним документом. Чинна версія Договору розміщується за адресою: https://royalthaispa.com.ua/, і є доступною для ознайомлення до моменту здійснення Замовником акцепту умов Договору.
2.5. Виконавець має право Змінювати або доповнювати Договір в будь-який момент без попереднього або наступного повідомлення, що оприлюднюється за 10 днів до набрання ними чинності і доводяться до загального відома за допомогою публікації на Сайті. Обов’язок ознайомлення з діючою редакцією Договору покладається на Замовника. Продовження користування послугами Замовником після внесення змін і/або доповнень до Договору означає прийняття і згоду Користувача з такими змінами і/або доповненнями.
2.6. Продовження користування послугами Замовником після набуття чинності змін та/або доповнень до тексту Оферти означає акцепт Замовником оновленого Договору. У разі незгоди Замовника зі змінами та/або доповненнями, внесеними Виконавцем до тексту Оферти, або незгоди з новими тарифами на послуги, Замовник повинен припинити замовляти послуги, та анулювати усі свої попередні записи.
2.7. Кожна Сторона гарантує іншій Стороні, що володіє необхідною дієздатністю, а також всіма правами і повноваженнями, необхідними і достатніми для укладання і виконання Договору відповідно до його умов. Замовник також підтверджує, що не існує будь-яких обставин через які можна було б визнати такий договір нікчемним.
2.8. Цей Договір є публічним в розумінні статті 633 Цивільного кодексу України.
2.9. Місцем укладення Договору є місто Київ, Україна.
2.10. При приєднанні до даної Публічної оферти Замовник надає згоду Виконавцю на використання та обробку його персональних даних в рамках Закону України «Про захист персональних даних».

Розділ 3.
Порядок укладання Договору

3.1. Укладання Договору проводиться через приєднання Замовника до Публічної Оферти шляхом повного і беззастережного прийняття (акцептування) ним умов цього Договору в цілому, без будь-яких умов, вилучень і зауважень.
3.2. Замовник підтверджує, що до укладення цього Договору він був повністю та належним чином ознайомлений з усіма його положеннями та прийняв їх із власної волі без будь-якого примусу. Підтвердженням ознайомлення з умовами договору та їх є здійснення Замовником дій, визначених у п. 3.3.
3.3. Замовник здійснює акцепт Договору (тобто дає свою пряму та безвідкличну згоду на дотримання всіх його умов) шляхом сукупного або окремого виконання хоча б однієї з наступних дій:
– заповненням, підписанням та передачею Замовником Виконавцю письмового Акцепту, зразок якого знаходиться на сайті Виконавця;
– перерахуванням грошових коштів на банківський рахунок Виконавця в якості оплати або часткової оплати за відповідні послуги Виконавця;
- розміщенням Замовником Замовлення на послуги Виконавця за допомогою сайту Виконавця.
3.4. Фактом укладення (акцептування) Договору є здійснення Замовником дій, визначених у п. 3.3. Розділу 3 цього Договору.
3.5. Договір, за умови дотримання порядку його акцептування, вважається укладеним в простій письмовій формі, вступає в силу з моменту акцепту і діє протягом усього терміну отримання послуг, або до моменту його розірвання на підставах, визначених умовами Договору та/або нормами чинного законодавства України. Закінчення дії Договору не звільняє сторони від виконання взятих на себе зобов’язань.
3.6. Укладання Договору означає, що Замовник: у необхідному для нього обсязі ознайомився з правилами надання послуг; визнає професійну придатність Виконавця і правила здійснення всіх дій, описаних в цьому Договорі та приймає всі умови вказаного Договору без зауважень.
3.7. Вебсайт виконавця функціонує за принципом «як є», тобто є таким, яким Замовник його зараз бачить і який є доступним для Замовника.
3.8. Виконавець не несе відповідальності за будь-який несанкціонований доступ або використання будь-якої інформації про користувачів, що зберігається на Сервері, а також за будь-які помилки, збої, віруси і інші недоліки та порушення в роботі програми попередньго запису, які можуть бути передані на мобільний додаток або через Додаток третіми особами та їх наслідки у Користувача, у т.ч. але не виключно: за збитки, упущену вигоду, моральну шкоду, шкоду честі, гідності та ділової репутації.

Розділ 4.
Предмет договору, порядок виконання та оплата послуг

4.1. Ця Публічна оферта (Договір) визначає особливості надання послуг з догляду за тілом та обличчям, масажних послуг та інших спа-процедур.
4.2. Замовник своєчасно та в повному обсязі сплачує вартість наданих йому послуг, згідно тарифів, встановлених Виконавцем. Вартість послуг визначається на сайті https://royalthaispa.com.ua/, та в друкованій продукції, що надається в салоні або його представниками чи партнерами.
4.3. Сума договору складається з суми замовлених та наданих послуг.
4.4. Послуги надаються з моменту Акцепту Замовником умов та положень даного Договору та додатків до нього.
4.5. Місцем надання послуг вважається місце яке ідентифіковане та вказано Замовником.
4.6. Надання послуг Виконавцем здійснюється в межах приміщень мережі Спа-салонів “Royal Thai Spa” перелік яких вказано на сайті Виконавця.
4.7. Замовник сплачує послуги шляхом перерахування грошових коштів за послуги на поточний рахунок Виконавця або сплачує готівкою безпосередньо в приміщенні мережі салонів.
4.8. Виконавець має право в односторонньому порядку змінювати тарифи на послуги. Інформацію про такі зміни Виконавець оприлюднює на своєму офіційному сайті.
4.9. У разі відмови Замовником від Замовлення, передоплата Виконавцем Замовнику не повертається.
4.10. Виконавець не повертає передплату зроблену Замовником у випадку передбаченому п. 5.3.3. Розділу 5 та п. 8.2. Розділу 8 даного Договору.
4.11. Надання послуг виконується в наступному порядку:
4.11.1. Замовник акцептує даний Договір будь яким способом визначеним п. 1.6. Розділу 1. даного Договору та оформлює Замовлення за допомогою сайту Виконавця.
4.11.2. Виконавець, отримавши підтвердження акцептування Замовником даного Договору узгоджує дату та час візиту до спа-салону “Royal Thai Spa” із Замовніком.

Розділ 5.
Права та обов’язки сторін

5.1. Замовник має право:
5.1.1. Отримувати необхідну та достовірну інформацію про Виконавця, обсяг наданих ним послуг, а також іншу інформацію, пов’язану з наданням послуг. Отримувати інформацію про актуальні ціни на послуги, що розміщені на офіційному сайті та/або знаходяться у Адміністратора Виконавця.
5.1.2. Сплатити послуги і скористатись ними, або придбати подарунковий сертифікат або сплатити депозит.
5.1.3. Користуватись послугами, що надаються у всіх салонах Виконавця, на суму сплачену за послуги.
5.1.4. Здійснювати попередній запис та скасування запису на відвідування салону за телефонами Виконавця.
5.2. Замовник зобов’язується:
5.2.1. Надавати повну та достовірну інформацію, необхідну для його ідентифікації.
5.2.2. При зверненні до Виконавця за наданням послуг, не порушувати вимог чинного законодавства та прийнятих суспільство норм моралі та моральності.
5.2.3. Своєчасно оплачувати послуги Виконавця, в порядку, розмірі і в строки, що визначені Договором.
5.2.4. Приймати від Виконавця надані послуги у разі їх відповідності умовам Договору.
5.2.5. Під час користування послугами керуватися довідковою інформацією, що розміщена у відповідному розділі на сайті https://royalthaispa.com.ua/

5.2.6. У разі виникнення претензій щодо наданих Виконавцем послуг письмово у вільній формі повідомити про це Виконавця протягом 3 (трьох) календарних днів з моменту, коли Замовникові стало відомо про невиконання або неналежне виконання Виконавцем його зобов’язань за цим Договором.
5.2.7. Дотримуватися законодавства України, що стосується охорони авторських прав Виконавця.
5.2.8. У разі виникнення обставин, що робить неможливим відвідування салону Виконавця, попередити про скасування попередньго запису не пізніше, ніж за 24 години до запланованого візиту.
5.3. Виконавець має право:
5.3.1. Залучати для здійснення своїх обов’язків третіх осіб, які мають необхідну кваліфікацію для надання конкретного виду послуги.
5.3.2. Перевіряти надану Замовником інформацію, а також виконання Замовником умов Договору.
5.3.3. Відмовити Замовнику у наданні послуг у випадках, якщо:
а) замовник порушив свої зобов’язання щодо оплати послуг;
б) замовник використовує результати наданих послуг у протиправних цілях, що шкодить або може зашкодити правам та законним інтересам Виконавця та/або третіх осіб;
в) замовник знаходиться в стані алкогольного або наркотичного сп’яніння або поведінка Замовника або інших осіб несе загрозу життю та здоров’ю представнику Виконавця;
г) замовник не згоден з умовами даного Договору.
5.3.4. Змінювати або доповнювати Договір в будь-який момент без попереднього або наступного повідомлення, що оприлюднюється за 10 днів до набрання ними чинності і доводяться до загального відома за допомогою публікації на Сайті https://royalthaispa.com.ua/

Обов’язок ознайомлення з діючою редакцією Договору покладається на Замовника.

5.4. Виконавець зобов’язується:
5.4.1. Забезпечувати Замовнику можливість отримання послуг належної якості.
5.4.2. Забезпечувати Замовнику можливість отримання інформації з питань надання послуг.
5.4.3. Забезпечувати Замовнику можливість отримання ним послуг.
5.4.4. У разі неможливості надання послуги з вини Виконавця, невідкладно повідомити Замовника про неможливість та узгодити дату та час надання послуги.
5.4.5. Забезпечувати в установленому порядку конфіденційність відомостей, що стосуються предмету Договору, ходу його виконання та одержаних результатів.
5.4.6. Дотримуватись вимог Закону України «Про захист персональних даних» при обробці персональних даних Користувачів Системи.

Розділ 6.
Умови придбання і використання сертифікатів

6.1.Придбаний покупцем сертифікат є підставою для замовлення та використання послуги в межах зазначеної на сертифікаті суми в строк не пізніше дати, зазначеної на ньому. Сертифікат може бути використаний будь-якою особою, яка його пред’явила в період строку його дії.
6.2 Сертифікат не підлягає обміну на грошові кошти, крім випадку можливості повернення вартості сертифікату протягом 14 днів з дати покупки за умови одночасного пред’явлення оригінала сертифікату, розрахункового документу, номеру зареєстрованого телефону та паспорту (іншого документу, що посвідчує особу) покупця. У разі невиконання вищезазначених вимог, сума сплачених коштів не повертається. При поверненні коштів із загальної суми повернення утримується вартість надрукованого бланку сертифікату, що складає 100 (сто) гривень.
6.3. Строк дії сертифікату може бути продовжений не більше ніж на 3 місяці на підставі усної заяви покупця, що надійшла не пізніше 1 місяця з моменту спливу строку його дії, за умови доплати/ замовлення послуг на суму, що дорівнює п’ятидесяти відсотків від вартості, зазначеної на сертифікаті або більше за бажанням покупця.

6.4. Дія сертифікату не розповсюджується на акційні ціни. У випадку використання сертифіката на оплату послуги, на яку діє акційна пропозиція (знижена ціна), покупець сплачує повну вартість послуги.
6.5. Покупець попереджений про можливість зміни цін на послуги, що доводяться до відома шляхом розміщення актуальної інформації про ціни на послуги на офіційному сайті https://royalthaispa.com.ua/та/або у приміщенні салону.
6.6. Оплата Сертифікатів сертифікатом не допускається. Сертифікатом неможливо скористатисть для оплати нового сертифікату.
6.7.Сертифікат буде анульований без повернення коштів, якщо зроблено запис на послугу за сертифікатом, але ніхто не з’явився для її отримання та/або не надійшло попередження шляхом телефонного дзвінка про скасування запису щонайменше за 24 години до запланованого часу відвідування.
6.8. У разі закінчення строку дії сертифікату його дія припиняється, незважаючи на невикористані послуги або залишок коштів.

Розділ 7.
Умови придбання і використання депозитів

7.1.Замовник вносить на користь Виконавця суму грошових коштів (Депозит) за користування на умовах передплати послугами Спа-салонів та користується знижками на послуги Виконавця (певний відсоток від звичайної ціни) протягом строку, зазначеного в договорі, в межах суми Депозиту.
7.2.За домовленістю Сторін внесені Замовником кошти можуть бути використані ним особисто або двома особами одночасно під час дії Договору, зазначеними під час підписання договору.

7.3.Замовник надає право використання Депозиту крім себе, своїй довіреній особі.

Права та обов’язки Сторін
7.4.Права Замовника:
7.4.1.Користуватись послугами, що надаються у всіх салонах Виконавця, на суму Депозиту.
7.4.2.Визначити крім себе одну довірену особу, зазначену в цьому договорі, що має використовувати Депозит.
7.4.3.Отримувати інформацію про актуальні ціни на послуги, що розміщені на офіційному сайті та/або знаходяться у Адміністратора Виконавця.
7.4.4.Здійснювати попередній запис та скасування запису на відвідування салону за телефонами Виконавця.
7.4.5.Замовник не має права використовувати Депозит для придбання Товарів або придбання подарункових сертифікатів.
7.4.6.При використанні Депозиту додаткові знижки за акційними пропозиціями не додаються. 7.4.7.Депозит або його частина Замовнику не повертаються.
7.5.Обов’язки Замовника:
7.5.1.Дотримуватись порядку проведення попереднього запису на відвідування салону та попереджати шляхом телефонного дзвінку у разі скасування запису не пізніше ніж за 24 години до запланованого часу прибуття.
7.5.2.Отримувати розрахунковий документ від Виконавця після кожного відвідування.
7.5.3.Надавати на вимогу Виконавця відомості, що необхідні для ідентифікації Замовника.
7.6.Права Виконавця:
7.6.1.Здійснювати облік відвідувань.
7.6.2.Надавати розрахунковий документ після кожного відвідування Замовника.
7.6.3.Виконавець має право сформувати анкету Замовника із зазначенням прізвища, імені, по батькові та контактного телефону.
7.6.4.Списати вартість послуги з Депозиту у разі невиконання Замовником обов’язку, передбаченого пунктом 7.5.1 цього договору, у разі неявки у запланований час та неповідомлення Замовником про скасування запису.
7.7.Обов’язки Виконавця:
7.7.1.Надавати послуги Замовнику протягом строку дії договору на умовах цього договору.
7.7.2.Забезпечувати конфіденційність та нерозголошення інформації про Замовника без його згоди.
Розділ 8.
Умови доставки подарункових сертифікатів

8.1 Покупець отримує Сертифікат за допомогою служб доставки, або отримує його особисто.
8.2. При доставці Сертифікатів в інші міста України чи на території іншої країни, що виконується іншими Службами доставки (далі Компаніями-перевізниками) Покупець у повному обсязі і беззастережно погоджується з Правилами перевезення вантажів цими Компаніями-перевізниками.
8.3. Факт отримання Сертифікату та відсутність претензій до зовнішнього вигляду Сертифікату, який доставляється Компаніями-перевізниками, Покупець підтверджує власним розписом у транспортній накладній, декларації Компанії-перевізника, або у видатковій накладній при отриманні Сертифікату. Зі свого боку, Продавець гарантує відвантаження Сертифікату Компанії-перевізнику на суму або послугу, замовлену і оплачену Покупцем.
8.4. У разі відсутності Покупця за адресою доставки, вказаної Покупцем в заявці або відмови Покупця від отримання Сертифікату з необґрунтованих причини, при доставці кур´єром Компанії-перевізника, Сертифікат повертається Виконавцю.

Всі питання, що виникли в процесі оплати і отримання Сертифікату, Покупець може з’ясувати за контактними даними в розділі Контакти.

Розділ 9.
Умови повернення сертифікатів

9.1. Відповідно до ст. 9 Закону України «Про захист прав споживачів», Покупець має право на обмін Сертифікату протягом чотирнадцяти днів, не рахуючи дня купівлі, якщо триваліший строк не оголошений Продавцем. Покупець має право на обмін Сертифікату із врахуванням положень законодавства про підстави та перелік Товарів, що не підлягають обміну (поверненню).
9.2. Якщо Покупець має намір повернути Сертифікат, таке повернення здійснюється згідно до законодавства Україні з урахуванням правил та умов перевізника або кур’єра, які діють на території України чи на території іншої країни відповідно до місця здійснення отримання Сертифікату.
9.3. Сертифікат не підлягає обміну на грошові кошти, крім випадку можливості повернення вартості сертифікату протягом 14 днів з дати покупки за умови одночасного пред’явлення оригінала сертифікату, розрахункового документу, номеру зареєстрованого телефону та паспорту (іншого документу, що посвідчує особу) покупця. У разі невиконання вищезазначених вимог, сума сплачених коштів не повертається. При поверненні коштів із загальної суми повернення утримується вартість надрукованого бланку сертифікату, що складає 100 (сто) гривень.

Розділ 10.
Інші умови

10.1. Порядок врегулювання спорів та застосовне право.
10.1.1. Всі суперечки та спори, що можуть виникнути в процесі надання послуг Виконавцем, у зв’язку з прийняттям, виконанням та/або порушенням положень цього Договору та всіх додатків до нього, врегульовуються шляхом переговорів Сторін.
10.1.2. В разі недосягнення згоди шляхом переговорів, Замовник залишає за собою право на пред’явлення претензій, які обов’язково повинні бути розглянуті Виконавцем в розумні строки, з метою врегулювання суперечок та спорів в досудовому порядку.
10.1.3. В разі недосягнення згоди між Сторонами, шляхом переговорів та не можливості врегулювання в досудовому порядку, всі спори та суперечки вирішуються в судовому порядку за місцезнаходженням Виконавця.
10.1.4. До відносин сторін, що випливають з прийняття та виконання даного Договору та всіх Додатків до нього, застосовуються чинні норми та положення законодавства України такою мірою, якою це не суперечить імперативним нормам права України.
10.2. Обмеження відповідальності Виконавця.
10.2.1. Сторони розуміють і визнають, що невідповідність результату надання тієї чи іншої послуги результату, що очікував та бажав отримати Замовник при зверненні за наданням відповідної послуги, саме по собі не є фактом надання такої послуги неналежної якості.
10.3. Прикінцеві положення.
10.3.1. Виконавець залишає за собою право в будь-який час в односторонньому порядку вносити зміни до даного Договору.
10.3.2. Всі зміни до цього Договору публікуються на Сайті Виконавця.
10.3.3. Всі зміни до даного Договору набувають чинності з моменту їх публікації на Сайті Виконавця.
10.3.4. Внесені зміни, що набрали чинності, розповсюджуються на всіх Замовників.
10.3.5. Замовники вважаються повідомленими про внесені до Договору зміни з моменту опублікування цих змін на Сайті Виконавця.
10.3.6. Всі Додатки до Договору є невід’ємними частинами цього Договору та є обов’язковими для їх виконання та дотримання.
Розділ 11.
Відповідальність сторін

11.1. Збитки, завдані Замовнику невиконанням або неналежним виконанням цього Договору Виконавцем, підлягають відшкодуванню у повному обсязі Виконавцем, якщо такі збитки заподіяні з вини Виконавця. Виконавець звільняється від відшкодування збитків у разі, якщо належне виконання Договору виявилося неможливим внаслідок обставин непереборної сили;
11.2. Замовник несе матеріальну відповідальність за заподіяну шкоду Виконавцю. Замовник зобов’язаний відшкодувати вартість знищеного чи пошкодженого майна Виконавця з вини Замовника;
11.3. Замовник несе відповідальність за збереження наданих йому ключів від шафки.
11.4. За порушення Замовником громадського порядку (в тому числі, знаходженні у стані алкогольного або іншого виду сп’яніння) Виконавець залишає за собою право відмовити Замовнику у подальшому наданні послуг.
11.5. Виконавець не несе відповідальність за збереження особистих речей Замовників, залишених в шафках для зберігання речей чи в інших місцях у приміщеннях Виконавця.
11.6. Відповідальність за травмування та стан свого здоров’я несе Замовник.
11.7. Виконавець не несе відповідальність за порушення цього Договору таабо не надання послуг, якщо це пов’язано з порушенням у забезпеченні Виконавця комунальними послугами та якщо це пов’язано з настанням обставин непереборної сили.

Розділ 12.
Термін дії договору

12.1. Дійсний договір Публічної оферти діє з моменту приєднання до нього Замовника.
12.2. Термін дії договору необмежений.
12.3. Замовник має право розірвати дійсний договір при невиконанні його умов Виконавцем або при відсутності необхідності в послугах. Про розірвання договору Замовник зобов’язаний письмово повідомити Виконавця.
12.4. Після розміщення дійсного Договору Публічної оферти на сайті Виконавця всі попередні погодження, які вступають з ним в протиріччя, втрачають силу.
12.5. У разі необхідності, за бажанням Замовника даний Договір може бути оформлений у письмовій формі. Доповнення, оформлені в письмовому вигляді та підписані сторонами з метою виконання даного договору, є його невід’ємною частиною.

Розділ 13.
Регламентні роботи

13.1. На сайті надається 24-годинний (24/7) доступ до сервісів через мережу Інтернет із забезпеченням необхідного рівня безпеки доступу та здійснення перерв на технічне обслуговування. Технічна підтримка надається щоденно з 10:00 до 22:00 за виключенням вихідних та часу проведення регламентних робіт.
13.2. У випадках проведення технічних та профілактичних робіт безперебійна робота сервісів не гарантується і Виконавець звільняється від відповідальності, передбаченої за це Договором, а також чинним законодавством України.

Розділ 14.
Заключні положення

14.1. Цей договір регулюється чинним законодавством України.
14.2. Виконавець може проводити аудіо запис всіх розмов з Замовником без додаткового повідомлення Замовника про це. Дана інформація є конфіденційною.
14.3. Виконавець зберігає конфіденційність даних та інформації, отриманої від Замовника при укладанні Договору або в ході його виконання і може їх розповсюдити виключно в порядку та випадках прямо передбачених чинним законодавством України.
14.4. Замовник надає безумовну згоду на зберігання і обробку, в тому числі автоматизовану, будь-якої інформації, що відноситься до персональних даних Замовника з метою, що пов’язана з виконанням даного Договору та наслідків його виконання, або невиконання. Замовник надає Виконавцю свою згоду на обробку всіх його персональних даних без обмеження терміну зберігання та терміну обробки персональних даних.
14.5. Визнання будь-якого положення або пункту даного Договору чи додатків до нього не дійсним, не впливає на дійсність решти положень і умов Договору.

Замовник: Виконавець:
ФОП Грядченко Н.О.

Юридич. адр.: 21000, м. Вінниця

3-ий Український провулок , буд 5,

Код ЄДРПОУ: 3707404663

Р/р  UA933052990000026000006701812

Публічне АТ Комерційний банк«Приватбанк»

Платник єдиного податку 2 група

 

Royal Thai Spa ›› Royal Thai Spa
Тут Ви можете зв'язатись з нами в зручному для Вас меседжері або замовити зворотній дзвінок

Замовити дзвінок

US